சங்கர் (சுரேஸ்)
லெப்டினன்ட் சங்கர் (சுரேஸ்)

செல்வச்சந்திரன் சத்தியநாதன்

கம்பர்மலை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: சங்கர் (சுரேஸ்)
REALNAME: செல்வச்சந்திரன் சத்தியநாதன்
ADDRESS: கம்பர்மலை, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
District: வெளி (சிறிலங்கா)
DATEOFBIRTH: 19.06.1961
DATEOFDEATH: 27.11.1982
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail:

யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் முற்றுகையில் விழுப்புண்ணடைந்து தமிழகத்தில் பண்டுவம்(சிகிச்சை) பெறும்போது வீரச்சாவு

Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 00:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image