டாம்போ
கரும்புலி மேஜர் டாம்போ

காசிப்பிள்ளை தயாபரன்

நாச்சிக்குடா சந்தி, கிளிநொச்சி, கிளிநொச்சி

Full Detail

POST:
DIVISION: கரும்புலி
Sub division:
RANK: மேஜர்
NAME: டாம்போ
REALNAME: காசிப்பிள்ளை தயாபரன்
ADDRESS: நாச்சிக்குடா சந்தி, கிளிநொச்சி
District: கிளிநொச்சி
DATEOFBIRTH: 17.08.1967
DATEOFDEATH: 19.03.1991
Sex: ஆண்
Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீது கரும்புலி தாக்குதல் மேற்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home: முழங்காவில்
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image