போர்க்
கரும்புலி லெப்.கேணல் போர்க்

மாப்பாணப்பிள்ளை அரசரத்தினம்

ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா., வவுனியா

Full Detail

POST:
DIVISION: கரும்புலி
Sub division:
RANK: லெப்.கேணல்
NAME: போர்க்
REALNAME: மாப்பாணப்பிள்ளை அரசரத்தினம்
ADDRESS: ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா.
District: வவுனியா
DATEOFBIRTH: 11.11.1959
DATEOFDEATH: 23.11.1990
Sex: ஆண்
Incident: மாங்குளச் சமர்
Incident detail: முல்லைத்தீவு மாங்குளத்தில் சிறிலங்கா படை முகாம்மீது கரும்புலித் தாக்குதலை மேற்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home: ஈச்சங்குளம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image