சங்கர்
கரும்புலி சங்கர்

லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி

முல்லைத்தீவு

Full Detail

POST:
DIVISION: கரும்புலி
Sub division:
RANK:
NAME: சங்கர்
REALNAME: லூக்காஸ் சாள்ஸ்அன்ரனி
ADDRESS: முல்லைத்தீவு
District: வெளி (சிறிலங்கா)
DATEOFBIRTH: ..
DATEOFDEATH: 17.01.1985
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail:
Resting Home:
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2022-01-17 00:00:00
Modified Date: 2022-01-17
Modified Reason: அஅ
COMMENT:
Add more details
image