இசையரசன்
கடற்கரும்புலி கப்டன் இசையரசன்

-

Full Detail

POST:
DIVISION: கடற்கரும்புலி
Sub division:
RANK: கப்டன்
NAME: இசையரசன்
REALNAME: -
ADDRESS:
District: வேறு (விபரமில்லை)
DATEOFBIRTH: 00.00.0
DATEOFDEATH: 24.08.2006
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: மட்டக்களப்பு மாங்கேணிப் பகுதியில் தேச விரோதிகளால் தாக்கப்பட்டு வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image