வினோத்
கடற்கரும்புலி கப்டன் வினோத்

வேலுப்பிள்ளை திலகராசா

காட்டுவளவு, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION: கடற்கரும்புலி
Sub division:
RANK: கப்டன்
NAME: வினோத்
REALNAME: வேலுப்பிள்ளை திலகராசா
ADDRESS: காட்டுவளவு, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 19.08.1970
DATEOFDEATH: 10.07.1990
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home: உடுத்துறை
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image