கொலின்ஸ்
கடற்கரும்புலி கப்டன் கொலின்ஸ்

பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்

நறுவிலிக்குளம, மன்னார்., மன்னார்

Full Detail

POST:
DIVISION: கடற்கரும்புலி
Sub division:
RANK: கப்டன்
NAME: கொலின்ஸ்
REALNAME: பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்
ADDRESS: நறுவிலிக்குளம, மன்னார்.
District: மன்னார்
DATEOFBIRTH: 05.12.1969
DATEOFDEATH: 10.07.1990
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home: ஆட்காட்டிவெளி
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image