காந்தரூபன்
கடற்கரும்புலி மேஜர் காந்தரூபன்

யோகராசா கோணேஸ்வரன்

வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION: கடற்கரும்புலி
Sub division:
RANK: மேஜர்
NAME: காந்தரூபன்
REALNAME: யோகராசா கோணேஸ்வரன்
ADDRESS: வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 10.09.1971
DATEOFDEATH: 10.07.1990
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறை கடலில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை எடித்தாரா கட்டளைக் கப்பல் மீதான கரும்புலித்தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image