கொலின்ஸ்
கடற்கரும்புலி கப்டன் கொலின்ஸ்

பர்ணாந்து சில்வெஸ்டர்

நறுவிலிக்குளம, மன்னார்., மன்னார்

Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


Maximum upload size: 512.00 MB